Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że wykazałeś zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt). Korzystanie ze strony internetowej LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak dana osoba chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.</p

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt). Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszej polityki prywatności.</p

Jako administrator, LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowaną terminologię.</p

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Administrator w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest

LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt)

Berliner Str. 156

10715 Berlin

Niemcy

Tel.: 0049-3074696593

E-mail: info@berlin-training.eu

Strona internetowa: www.berlin-training.eu

3. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

Ralf Lemp

LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt)

Berliner Str. 156

10715 Berlin

Niemcy

Tel.: 0049-3074696593

E-mail: datenbeauftragter@berlin-training.eu

Strona internetowa: www.berlin-training.eu

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych

4. Pliki cookie

Strony internetowe LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, które mogą być wykorzystane do przypisania stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane dla użytkownika za pomocą plików cookie. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to przejmowane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, mogą być rejestrowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Wykorzystując te ogólne dane i informacje, LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane administratorowi danych, decyduje odpowiednia maska wejściowa używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, takich jak dostawca usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego administratorowi.

Poprzez rejestrację na stronie internetowej administratora, adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą, data i godzina rejestracji są również przechowywane. Dane te są przechowywane, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony administratora. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub służy to ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych służy administratorowi do oferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora.

Administrator udostępnia każdej osobie, której dane dotyczą, informacje o tym, które dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, są przechowywane w dowolnym momencie na żądanie. Ponadto administrator poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Wszyscy pracownicy administratora są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

7. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Zgodnie z przepisami ustawowymi strona internetowa LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawodawcę europejskiego lub innych prawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto ustawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnieniu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o źródle danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już niezbędne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt), może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) niezwłocznie zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie zrealizowany.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt), a nasza firma, jako administrator, jest zobowiązana zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO do usunięcia danych osobowych. 1 RODO do usunięcia danych osobowych, LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownicy LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) zorganizują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt), może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie narusza praw i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt).

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez europejskiego prawodawcę do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

W przypadku wniesienia sprzeciwu LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie do LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt). Osoba, której dane dotyczą, może również, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez prawodawcę europejskiego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, jeżeli decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) wdraża odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

10. Ochrona danych dla aplikacji i w procesie aplikacji

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, gdy kandydat przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeśli administrator zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli administrator nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że usunięcie będzie sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG)

11. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

Administrator zintegrował komponenty firmy Facebook na tej stronie internetowej. Facebook jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem przetwarzania danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, prześle komentarz, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.</p

Polityka danych opublikowana przez Facebook, która jest dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również opcje ustawień oferowane przez Facebooka w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie przesyłania danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być używane przez osobę, której dane dotyczą, w celu zablokowania przesyłania danych do Facebooka.</p

12. Postanowienia o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie internetowej. Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza internetowa polega na zbieraniu, gromadzeniu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Spółką operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroler używa dodatku „_gat._anonymizeIp” do analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dodatek ten jest używany przez Google do skracania i anonimizowania adresu IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jeśli dostęp do naszej strony internetowej uzyskuje się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Google Analytics o przesłanie danych do Google w celu analizy online. W trakcie tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.</p

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, które są generowane przez Google Analytics, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym terminie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, którą można przypisać do jej sfery kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśniony bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Administrator zintegrował przycisk Google+ jako komponent na tej stronie internetowej. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Spółką operacyjną Google+ jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego przycisku Google+ z Google za pomocą przycisku Google+. W ramach tego procesu technicznego Google otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie w Google+, Google rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.</p

Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej, a tym samym prześle rekomendację Google+1, Google przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i będzie przechowywać te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google+1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej jest następnie przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zdjęcie przechowywane na tym koncie w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Google+ w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może zapobiec takiemu przesyłowi, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google+1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

14. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Administrator zintegrował Google AdWords na tej stronie internetowej. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie określonych słów kluczowych, które są używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyniku wyszukiwania odpowiadającego słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na tematycznych stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Spółką zarządzającą usługami Google AdWords jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie reklam odpowiadających zainteresowaniom w witrynach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także poprzez wyświetlanie reklam innych firm w naszej witrynie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest przechowywany przez Google w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, takich jak koszyk zakupów z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Ciasteczko konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.</p

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.</p

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec reklam Google opartych na zainteresowaniach. Aby to zrobić, osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i wprowadzić tam żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Postanowienia dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z aplikacji Instagram

Administrator zintegrował komponenty usługi Instagram na tej stronie internetowej. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także redystrybucję takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Spółką zarządzającą usługami Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Instagram. W ramach tego procesu technicznego Instagram otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.</p

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazywane wraz z nim są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.</p

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy o ochronie danych Instagrama można znaleźć pod adresami https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Postanowienia o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z LinkedIn

Administrator zintegrował komponenty LinkedIn Corporation na tej stronie internetowej. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Sprawia to, że LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.</p

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, odpowiada za kwestie ochrony danych poza USA.</p

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.</p

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana do LinkedIn w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do LinkedIn, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.</p

LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości SMS i ukierunkowanych reklam, a także zarządzania ustawieniami reklam na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z usług partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące przepisy LinkedIn dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z serwisu Pinterest

Administrator zintegrował komponenty Pinterest Inc. na tej stronie internetowej. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie kolekcji obrazów i pojedynczych obrazów, a także opisów na wirtualnych tablicach (tzw. przypinanie), które mogą być następnie udostępniane przez innych użytkowników (tzw. repinning) lub komentowane.

Spółką operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Pinterest firmy Pinterest. Więcej informacji na temat Pinterest można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W trakcie tej procedury technicznej Pinterest uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.</p

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Pinterest zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Pinterest w ten sposób, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta Pinterest przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, która jest dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

18. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z serwisu Tumblr

Administrator zintegrował komponenty Tumblr na tej stronie internetowej. Tumblr to platforma umożliwiająca użytkownikom tworzenie i prowadzenie blogów. Blog to portal na stronie internetowej, zwykle otwarty dla publiczności, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub weblogerami, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach na blogu. Na blogu w serwisie Tumblr użytkownicy mogą na przykład publikować teksty, obrazy, linki i filmy oraz rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Użytkownicy Tumblr mogą również przenosić treści z innych stron internetowych na swój własny blog.</p

Spółką operacyjną Tumblr jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Tumblr (przycisk Tumblr), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Tumblr z Tumblr za pośrednictwem komponentu Tumblr. Więcej informacji na temat przycisków Tumblr można znaleźć na stronie https://www.tumblr.com/buttons. W trakcie tej procedury technicznej Tumblr uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Tumblr jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji treści tej witryny, rozpropagowanie tej witryny w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Tumblr, Tumblr wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Tumblr i przypisywane przez Tumblr do odpowiedniego konta Tumblr osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Tumblr zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przesłane wraz z nim są przypisywane do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą, oraz przechowywane i przetwarzane przez Tumblr.

Tumblr zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Tumblr, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana do Tumblr w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Tumblr, czy nie. Jeśli taka transmisja tych informacji do Tumblr nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, można jej zapobiec, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się ze swojego konta Tumblr przed wywołaniem naszej strony internetowej.</p

Obowiązujące postanowienia Tumblr dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.tumblr.com/policy/en/privacy

19. Postanowienia o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z serwisu Twitter

Administrator zintegrował komponenty Twittera na tej stronie internetowej. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, tj. krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Dostęp do tych krótkich wiadomości może uzyskać każdy, w tym osoby niezarejestrowane w serwisie Twitter. Tweety są jednak również wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Twitter umożliwia również zwracanie się do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Spółką operacyjną Twittera jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlacza odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej Twitter uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji treści tej strony internetowej, nagłośnienie tej strony internetowej w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Twitterze, Twitter wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przesłane wraz z nim są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli taka transmisja tych informacji do Twittera nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, można jej zapobiec, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Mające zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych Twittera można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

20. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Xing

Administrator zintegrował komponenty Xing na tej stronie internetowej. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Indywidualni użytkownicy mogą utworzyć swój osobisty profil na Xing. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.</p

Spółką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlacza odpowiedniego komponentu Xing firmy Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć pod adresem https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego Xing otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing, Xing rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Udostępnij”, Xing przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana do Xing w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Xing, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Xing, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wejściem na naszą stronę internetową.

Postanowienia dotyczące ochrony danych opublikowane przez Xing, do których dostęp można uzyskać pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Xing opublikował również informacje o ochronie danych dla przycisku udostępniania XING na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

21. Postanowienia o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Administrator zintegrował komponenty YouTube na tej stronie internetowej. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, z którą zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube za pośrednictwem komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy uzyskuje dostęp do podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana do YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film z YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.</p

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która jest dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

22. Metoda płatności: Polityka prywatności dla PayPal jako metody płatności

Kontroler zintegrował komponenty PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub firmowymi. PayPal oferuje również opcję przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz stron trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal działa również jako powiernik i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „PayPal” jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, są automatycznie przesyłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przekazywane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Dane osobowe wymagane do przetworzenia umowy zakupu obejmują również dane osobowe związane z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator będzie przekazywać dane osobowe do PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazywaniu danych. Dane osobowe wymieniane między PayPal a administratorem mogą być przekazywane przez PayPal do biur informacji kredytowej. Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Firma PayPal może przekazywać dane osobowe firmom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub jeśli dane mają być przetwarzane w imieniu firmy PayPal.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PayPal w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy PayPal dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

23. Metoda płatności: Polityka prywatności dla natychmiastowego przelewu bankowego jako metody płatności

Kontroler ma zintegrowane komponenty Sofortüberweisung na tej stronie. Sofortüberweisung to usługa płatnicza, która umożliwia bezgotówkowe płatności za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to procedura techniczna, dzięki której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Spółką operacyjną Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „Sofortüberweisung” jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, są automatycznie przesyłane do Sofortüberweisung. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Dokonując zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przesyła PIN i TAN do Sofort GmbH. Następnie Sofortüberweisung wykonuje przelew do sprzedawcy internetowego po technicznym sprawdzeniu salda konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia pokrycia konta. Sprzedawca internetowy jest następnie automatycznie powiadamiany o zakończeniu transakcji finansowej.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator danych będzie również przekazywać Sofortüberweisung inne dane osobowe, jeśli istnieje uzasadniony interes w ich przekazywaniu. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a administratorem mogą być przekazywane przez Sofortüberweisung do biur informacji kredytowej. Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Natychmiastowy transfer może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub jeśli dane mają być przetwarzane w imieniu administratora danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sofortüberweisung w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Mające zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Sofortüberweisung można znaleźć na stronie https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

24. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

25. Prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy

26. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy

27. Przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

28. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności DGD – Twojego zewnętrznego inspektora ochrony danych, który został opracowany we współpracy z niemieckimi prawnikami z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia Inspektor ds. ochrony danych działa we współpracy z prawnikami ds. ochrony danych z kancelarii prawnej WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte .